Skip to main content

Konkurs advokat

Vi er specialister inden for insolvensretlig rådgivning, og har bred erfaring med alle former for insolvensretlig rådgivning, herunder konkurs og rekonstruktion.

Såfremt din virksomhed er mødt med et krav, der ikke kan betales, eller driften af virksomheden ikke længere hænger sammen, og det er håbløst at fortsætte driften, kan vi bistå med at lave en konkursbegæring, således at virksomheden erklæres konkurs af skifteretten. Det er afgiftsfrit at indgive en egenbegæring om konkurs.

Som ledelse skal du være opmærksom på, at du kan være forpligtet til at indstille driften og sørge for afvikling af virksomheden, såfremt det er håbløst at videreføre driften, og du kan risikere et ansvar over for kreditorer, der lider yderligere tab såfremt driften fortsættes, ligesom du som ledelsen kan risikere en konkurskarantæne, såfremt du anses for at have deltaget i groft uforsvarlig forretningsførelse i virksomheden.

Vi kan også bistå med at indgive konkursbegæring mod en skyldner, såfremt din virksomhed har et krav, og skyldner er ude af stand til at betale (insolvent). Det koster en retsafgift på kr. 1.500 og så skal der stilles sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling. Det er skifteretten der fastsætter sikkerhedens størrelse på enten kr. 30.000 eller kr. 40.000 (i Sø- og Handelsrettens område). Hvis det viser sig, at der i konkursboet er midler til at dække omkostningerne ved boets behandling tilbagebetales sikkerheden helt eller delvist. Er du lønmodtager og har et lønkrav mod en virksomhed, hvor du er/har været ansat, skal du ikke stille sikkerhed for boets behandling.

Vores advokater har stor erfaring som kurator i konkursboer, og er medlem af Gældsstyrelsens kuratorpanel og foreningen af Danske Insolvensadvokater.

Kontakt os via kontaktformularen såfremt du har brug for hjælp fra vores konkursspecialister, og vi vender hurtigt tilbage for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Få juridisk rådgivning i dag

Få svar på dine spørgsmål

Vi har nedenfor samlet nogle spørgsmål & svar, som kan være relevante for dig som ledelse eller virksomhedsejer, hvis din virksomhed har økonomiske problemer, og risikerer at gå konkurs, eller såfremt du er kreditor i en virksomhed, som enten er ved at gå konkurs, eller som er blevet erklæret konkurs. Disse spørgsmål & svar er alene vejledende og kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.

Hvad betyder det at gå konkurs?

Hvis en virksomhed ikke længere kan betale sine kreditorer, vil skifteretten kunne afsige et konkursdekret, hvorefter virksomheden erklæres konkurs.

Når virksomheden bliver erklæret konkurs i skifteretten, betyder det således, at der igangsættes en formel/juridisk proces, der er reguleret af konkursloven, hvor en af skifteretten udpeget kurator forestår konkursbehandlingen.

Hvor behandles en konkursbegæring?

Det er skifteretten ved den byret, som virksomheden hører til, der behandler insolvenssager – i Storkøbenhavn (København, Frederiksberg, Glostrup og Lyngby retskredse) er det dog Sø- og Handelsretten, der behandler insolvenssager.

Hvem kan begære en virksomhed konkurs?

For at en virksomhed kan begæres konkurs, skal virksomheden være insolvent, hvilket vil sige at være ude af stand til at kunne betale sine kreditorer.

Hvis virksomheden ikke kan betale en kreditor, f.eks. en leverandør, banken eller Gældsstyrelsen, kan kreditoren, der har penge til gode, sende en konkursbegæring til skifteretten.

En virksomhed kan også selv indgive en egenbegæring om konkurs – det vil altså sige en konkursbegæring mod sig selv – hvis virksomheden selv vurderer, at den ikke kan betale dennes kreditorer.

Konkursbegæring fra Gældsstyrelsen

Hvis virksomheden har skattegæld, kan Gældsstyrelsen også begære virksomheden konkurs. I den forbindelse er Gældsstyrelsen at betragte som en kreditor på lige for med andre kreditorer (fx leverandører, banker osv.), men det kan muligvis være muligt at indgå en afdragsordning med Gældsstyrelsen, hvor den skyldige skattegæld tilbagebetales over en række afdrag. Mulighederne for en afdragsordning er bedre, jo hurtigere virksomheden reagerer, og sker det først på et møde i skifteretten er løbet ofte kørt. Gældsstyrelsen er ikke forpligtet til at tilbyde eller acceptere en afdragsordning.

Hvad koster det at begære en virksomhed konkurs?

Hvis en kreditor indgiver en konkursbegæring mod en virksomhed, skal der samtidig betales en retsafgift på kr. 1.500 til skifteretten. Hvis der er tale om en egenbegæring om konkurs fra virksomheden selv, skal der ikke betales retsafgift.

Der skal herudover stilles sikkerhed på kr. 30.000 (kr. 40.000 i Sø- og Handelsretten) for omkostningerne forbundet ved konkursbehandlingen – dog med undtagelse af lønmodtagere, der har løn til gode hos virksomheden, der ikke skal stille sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen tilbagebetales (/opkræves ikke) af kurator, hvis det viser sig, at der i boet er midler til at dække omkostningerne for bobehandlingen.

Hvornår er en virksomhed insolvent?

En virksomhed er insolvent, hvis den ikke kan betale sine kreditorer, når de skal betales, og det ikke blot er midlertidigt.

Det er et krav, at virksomheden er insolvent – og at dette bekræftes af virksomheden eller af kreditor dokumenteres/sandsynliggøres over for skifteretten – for at skifteretten kan imødekomme kreditors begæring om at erklære virksomheden konkurs.

Virksomheden kan også selv anmode om at blive erklæret konkurs, og dermed bekræfte over for skifteretten, at virksomheden er insolvent.

Hvad medfører det, at virksomheden går konkurs?

Hvis betingelserne for at erklære virksomheden konkurs er opfyldt, afsiger skifteretten et konkursdekret, som betyder at virksomheden herefter er under konkurs. På tidspunktet for konkursdekretets afsigelse mister virksomheden retten til handle.

Det vil sige, at ledelsen/ejeren ikke længere har ret til at disponere over virksomheden. Ledelsen/ejeren kan derfor ikke længere disponere over, overdrage eller opgive virksomhedens aktiver, modtage betaling og andre ydelser, modtage opsigelser, reklamationer og lignende erklæringer, stifte forpligtelser eller på anden måde råde over virksomhedens formue med virkning for konkursboet.

Som følge af konkursen skal alle virksomhedens kreditorer stilles lige, og det er ikke tilladt at behandle visse kreditorer mere favorabelt end andre. Det ses ofte i forbindelse med en konkurs, at eksempelvis venner eller familie, som virksomheden måtte skylde penge, er blevet favoriseret, eller at for eksempel en kreditor, der har en kaution hos ledelsen/ejeren er blevet favoriseret.

Skifteretten udpeger en kurator, som skal sørge for at skabe overblik over virksomhedens kreditorer, samt realisere virksomhedens aktiver og inddrive evt. tilgodehavender. De midler, som efter endt bobehandling er tilbage, fordeles ligeligt blandt kreditorerne inden for de forskellige kreditorklasser. Der vil ikke altid være midler til udlodning til kreditorerne.

Hvad er kurators opgaver?

Når en virksomhed erklæres konkurs, udpeger skifteretten en kurator, der har til opgave at varetage kreditorernes interesser. Det er kurator, der herefter har til opgave at stå for den praktiske afvikling af virksomheden.

Kurators vil forsøge at sælge eller på anden måde overdrage/afvikle alle virksomhedens aktiver, og derved opnå den højest mulige pris til boet. Når kurator har afviklet alle virksomhedens aktiver, fordeles det opnåede provenu blandt de kreditorer, der har anmeldt krav i boet.

Udbetaling af dividende sker i en prioriteret rækkefølge, der er fastsat i konkursloven:

§ 93-krav: Omkostninger i forbindelse med bobehandlingen (herunder kurators salær)
§ 94-krav: Omkostninger i forbindelse til virksomhedens afvikling
§ 95-krav: Lønmodtagerkrav
§ 96-krav: Krav vedr. afgifter
§ 97-krav: Alle øvrige kreditorer

Såfremt kurator konstaterer, at der ikke er midler i boet til dækning af andet end omkostningerne forbundet med bobehandlingen, afsluttes boet uden dividende til andre kreditorer i boet.

Hvor fremgår det, at en virksomhed er erklæret konkurs?

Konkursdekretet vil blive offentliggjort i Statstidende, ligesom det også vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen (www.cvr.dk), at virksomheden er taget under konkursbehandling.

Hvordan vælges kurator i en konkurssag?

Det er skifteretten, der beslutter hvem der skal udpeges som kurator. Dette sker typisk ved at den kreditor, der har indgivet konkursbegæringen, har indstillet en advokat. Det kan også være virksomheden selv, der indstiller en advokat i forbindelse med en egenbegæring om konkurs. Skifteretten kan også af egen drift vælge en anden som kurator, fx såfremt skifteretten har en såkaldt vagtordning.

Uanset hvem der har peget på den pågældende som kurator, er det en betingelse, at kurator kan afgive en habilitetserklæring, og at vedkommende dermed ikke er inhabil til at forestå bobehandlingen. Virksomhedens egen advokat vil derfor ikke kunne udpeges som kurator.

Efter virksomheden er erklæret konkurs, er det desuden en mulighed, at der indtil 3 uger efter dekretets afsigelse indkaldes til og afholdes et kuratorvalg, hvor der kan vælges enten en anden kurator eller evt. udpeges en eller flere medkuratorer i boet.

Hvad er konkurskarantæne?

En konkurskarantæne betyder, at en person ikke må sidde i ledelsen for et selskab med begrænset hæftelse i en periode på tre år (efter omstændighederne kan perioden forkortes/forlænges). Konkurskarantænen kan idømmes personer, der har deltaget i ledelsen af en virksomhed, som er blevet erklæret konkurs, hvis de har deltaget i groft uforsvarlig forretningsførelse.

Kurator kan anlægge sag om konkurskarantæne mod personer, der har været en del af ledelsen op til et år før konkursbegæringen, og det er altså ikke kun de personer, der sad i ledelsen ved selve konkursen, der kan idømmes konkurskarantæne.

I forbindelse med vurderingen af, om betingelserne for at pålægge konkurskarantæne er til stede, vil retten primært fokusere på forhold begået i perioden fra ét år før konkursbegæringen, men tidligere forhold kan også inddrages, såfremt der ikke er rettet op på disse inden for et år før konkursbegæringen.

Hvordan anmeldes et krav i et konkursbo?

En kreditor, der har krav et krav i et konkursbo, skal sørge for at anmelde kravet til kurator, der herefter noterer kravet i gældbogen, som er kurators fortegnelse over alle anmeldte krav i konkursboet. De anmeldte krav vil ikke blive prøvet til at begynde med (såkaldt fordringsprøvelse), da dette først sker, såfremt der er udsigt til dividende til de anmeldte krav.

Forud for kurators fordringsprøvelse vil kreditor modtage besked, såfremt et anmeldt krav ikke indstilles til godkendelse, og kreditor har således mulighed for at møde op til selve fordringsprøvelsesmødet, eller anlægge en fordringsprøvelsessag ved skifteretten (senest 4 uger efter mødet). Såfremt kreditor ikke anlægger en retssag mod boet inden fristens udløb, vil kurators afvisning af kravet være endelig.

Dine erfarne konkurs advokater

Allan Schweitz Fischer

Advokat (L), Partner

asf@alphaadvokater.dk
mobil: +45 2380 0014

Philip Klein

Advokat (L), Partner

pkl@alphaadvokater.dk
mobil: +45 5361 2240

Lisa Simoni Tronborg

Advokatfuldmægtig

lst@alphaadvokater.dk
mobil: +45 2869 8524

Skal vi drøfte din sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.